ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามามายังเว็บไซต์ของ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ www.tokicoaftermarket.com ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใด อย่างหนึ่ง บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ(Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (CreditCard Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3. นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. ในกรณีที่ท่านสนใจติดต่อเพื่อสมัครงาน (Apply For A Job) บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จะเก็บข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน (ID Card Number) ตำแหน่งที่ต้องการ (Position) เงินเดือนที่ต้องการ (Salary) สถานะภาพสมรส (Marital Status) สัญชาติ (Nationality) ศาสนา (Religion) ภาวะทางการทหาร (Military Condition) ระดับการศึกษาสูงสุด (Education) ประวัติการทำงาน (Work Experience) เป็นต้น

5. บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชี่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เท่านั้น

2. บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นต้น

บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทาง การตลาดใดๆ จาก บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานง ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ทราบในหน้าเว็บ http://www.tokicoaftermarket.com การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของ ผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด สามารถบันทึก หรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่าน เว็บไซต์หรอจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้“คุกกี้” นั้นทํางานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้“คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวม ไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะแจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า ภายใน 7 วัน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบาย ่ความเป็นส่วนตัว’ ก่อนทุกครั้งก่อนแวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการ ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ต่อไป โดยท่าน สามารถติดต่อกับ บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 589/ 106 ชั้น 19 ถ.เทพรัตน แขวง บางนาเหนือ เขต บางนา กทม. 10260
02-745-6474-6, 097-268-8898, 02-745-6473
Auto-parts@mnihd.com

เว็บไซต์นี้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆแสดงว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด