Policies & Plans

นโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2564
            มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action) ตาม 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 17 SDGs) ที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ (United Nations : UN) โดยเป็นเป้าหมายระดับโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี 2558–2573 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน (Sustainability Resource Use) ดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ส่งเสริมต่อการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ ทางบกได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
          
 • สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน ได้แก่ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา พื้นที่ชุ่มน้ำ ดิน และสัตว์ป่า
 • ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • กำหนดเป้าหมายการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปีฐาน พ.ศ. 2560 ภายใน พ.ศ. 2568
 • สนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของทุกสายพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็น (IUCN Red Lists) เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะพืชและสัตว์ชนิดพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
 • กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม