Policies & Plans

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการจัดการของเสียอันตราย พ.ศ. 2563
            ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Eco University รวมถึงการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายด้านการจัดการของเสียอันตราย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตรายต่าง ๆ          
          
            ส่วนงานปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดการของเสียอันตรายดังต่อไปนี้
            
            (1) ผู้บริหารส่วนงานต้องให้ความสำคัญต่อการจัดการของเสียของส่วนงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
          
            (2) ส่วนงานจะต้องส่งเสริมการใช้ของเสียอันตรายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและปลอดภัย พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะลดการผลิตของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม
          
            (3) ทุกส่วนงานที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเสียอันตราย จะต้องมีมาตรการในการดำเนินการคัดแยกประเภทของเสีย
          
            (4) ส่วนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับของเสียอันตรายต้องมีคณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบการจัดการของเสียอันตราย เพื่อกำกับดูแล ติดตามการประเมินผลการจัดการของเสียอันตรายของส่วนงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          
            (5) ให้ส่วนงานที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับของเสียอันตราย จะต้องมีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลาง และจัดทำรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกปีงบประมาณด้วย
          
            (6) มหาวิทยาลัยกำหนดให้ส่วนงานนำผลเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด้วย
          
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม