Policies & Plans

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายส่งเสริมการสัญจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
            ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่ดี ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และเป็นการลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่า รวมไปถึงการลดก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรองรับการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้อย่างยั่งยืน ทันสมัย (Affordable and Clean Energy)
          
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยานพาหนะสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการให้บริการนักศึกษา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและทั่วถึง โดยกำหนดให้สัดส่วนยานพาหนะสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2568
 • ส่งเสริมให้บุคลากรลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยสนับสนุนให้ใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาด หรือยานพาหนะสาธารณะที่จัดไว้ให้ หรือการร่วมโดยสารไปในเส้นทางเดียวกัน (Carpool)
 • ส่งเสริมการสัญจรด้วยจักรยานหรือการเดินเท้า โดยเพิ่มเส้นทางสัญจรด้วยจักรยานหรือการเดินเท้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
 • ควบคุมการเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม