Green Building

อาคารเขียว

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดนโยบายการปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคาร โดยส่งเสริมให้มีการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบและบริเวณของอาคาร เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยปกป้องสุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการทำงานของผู้คนในอาคาร โดยได้ยึดแนวคิดการออกแบบอาคารเพื่อส่งเสริมให้เป็นอาคารเขียว ดังนี้

01 03 /
ด้านการประหยัดพลังงาน และทรัพยากร

การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จะมุ่งเน้นที่การออกแบบอย่างบูรณาการ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัว โดยสัมพันธ์กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University) ตัวอาคารจะถูกออกแบบโดยมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อให้อาคารได้รับความเย็นจากลมธรรมชาติ ตลอดจนมีแสงสว่างที่ เพียงพอ เพื่อลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้เทคโนโลยีของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในอาคารก็จะมีการปรับให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทำให้ประหยัดพลังงาน เช่น การใช้งานหลอดไฟ LED การใช้ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ การติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เป็นต้น

02 03 /
Building Building
ด้านการออกแบบอาคาร

การออกแบบอาคารของมหาวิทยาลัยมหิดล จะใช้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ เพื่อให้ผู้คนที่อยู่ในอาคารได้รับความรู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการปกป้องสุขภาพและส่งเสริม ความสามารถในการทำงานของผู้คนในอาคาร มีการใช้วัสดุทนความร้อนและกันความร้อน ตลอดจนเป็นวัสดุ ที่มีความทนทานและการบำรุงรักษาที่ต่ำ นอกจากนี้การออกแบบอาคารยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ บันได สำหรับทางเดินเท้าที่สะดวกสบาย เป็นต้น ตัวอย่างเช่น อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

03 03 /
ด้านการลดมลพิษ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบและบริเวณอาคารต่าง ๆ ผ่านการออกแบบเชิงโครงสร้างให้สามารถรองรับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของอาคารด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคาร บนอาคาร และในอาคารได้ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดสวนมุมสวยเพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังช่วยลดมลพิษโดยเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

Building