Industry,Innovation and Infrastructure

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งพัฒนาผลวิจัยสู่นวัตกรรมโดยสร้างระบบสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Research Value Chain) โดยผลงานต้องเกิด Global and Social Impact สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น Co-working Space, Co-product Design และ Design thinking โดยมีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ซึ่งเป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในการสร้างผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้การปรึกษาในการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ แก่อาจารย์และนักวิจัย และทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2564 มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญารวม 575 เรื่อง รวมทั้งการสนับสนุนให้ความรู้ในการทำธุรกิจ Startup แก่นักศึกษาและบุคลากรผ่าน Workshop และ Mahidol Incubation Program และมีทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 จากน้ำลาย ด้วยวิธี RT-LAMP เปลี่ยนสี ซึ่งพัฒนาโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนานวัตกรรมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ทำมาจากกระดาษ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับบริษัท SCG การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อต้านเชื้อไวรัสโคโรนาและได้ค้นพบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 จากกระชายขาว โดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และการพัฒนาหุ่นยนต์ สำหรับใช้ในหอผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สำหรับเก็บขยะติดเชื้อและสำหรับส่งอาหารและยาในหอผู้ป่วย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการบริการสุขภาพ เช่น รถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit) ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างทันท่วงทีไปแล้วกว่า 598 ราย ช่วยลดความพิการและการเสียชีวิตลงได้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครพนม และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคนิคการรักษาด้วยการกระตุ้นสมองผ่านกะโหลกศีรษะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคลินิกเฉพาะทางกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริมการฝึกแขนและมือในโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

Highlights
 • thumb
  12 09 13
  11 มี.ค. 2565
  ปุ๋ยหมักอินทรีย์
  โครงการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เกิดขึ้นตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อปี 2552 เพื่อการขยะใบไม้ กิ่งไม้ นำกลับมาทำประโยชน์อีกครั้ง โดยทำปุ๋ยหมักไว้สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัย
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  น้ำหมักชีวภาพ
  น้ำหมักชีวภาพ (E.M.) โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • thumb
  07 09 11
  11 มี.ค. 2565
  ENERGY AWARDS BUILDING
  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีตึกที่ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  SOLAR ENERGY
  Solar energy has the least negative impact on the environment compared to any other energy source. It does not produce greenhouse gases. Solar cells harness from sunlight and transform into usable electricity. To promote efficient and sustainable use of renewable energy.
 • thumb
  04 09
  11 มี.ค. 2565
  ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SITEL)
  ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL) ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดประชุมทางไกล (Teleconferencing) การจัดเรียนการสอนทางไกล (Tele-education) และเชื่อมต่อเครือข่ายการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) โดยมีเครือข่ายร่วมสอนรวม 15 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลศิริราช เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  วิถีจักรยาน
  มหาวิทยาลัยต้องการที่จะลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ และส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้ปั่นจักรยานภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น จึงได้จัดสภาพแวดล้อมที่จูงใจและสะดวกต่อการขี่จักรยานให้เพิ่มมากขึ้น
จำนวนทั้งหมด 17 รายการ