Clean Water And Sanitation

สร้างหลักประกันเรื่องน้ำ และการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สำหรับน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งตู้น้ำดื่มอัตโนมัติไว้ 4 จุด รอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ อาคารสิริวิทยา จำนวน 1 ตู้ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล จำนวน 4 ตู้ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จำนวน 1 ตู้ และอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ตู้ ให้บุคลากรและนักศึกษามีน้ำดื่มที่สะอาดผ่านการตรวจมาตรฐาน ปีละ 2 ครั้งและได้รับรองมาตรฐานน้ำดื่มสะอาดไร้สิ่งเจือปนและสารพิษอันตราย NSF 61 โครงการนี้สามารถช่วยลดปริมาณขยะขวดพลาสติกจากการซื้อน้ำบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้วางระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีโครงการวางท่อระบบจ่ายน้ำรีไซเคิลเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้อีก ซึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 สามารถประหยัดน้ำไปกว่า 33,594 ลูกบาศก์เมตร สามารถคิดเป็นจำนวนเงิน 707,124 บาท และเพื่อให้ระบบระบายน้ำไหลสะดวก ไม่มีน้ำท่วมขัง จึงมีการจ้างลอกท่อระบบระบายน้ำฝน ทุก 2 ปี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำฝนและมีสถานีเพื่อสูบระบายน้ำฝนถึง 3 แห่ง ได้แก่ อาคารชลศาสตร์ 1 (ทิศเหนือ) อาคารวิศวกรรมศาสตร์ อาคารชลศาสตร์ 2 (ทิศใต้) สำหรับคูคลองต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนั้นมาจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วโดยทางมหาวิทยาลัย จะทำการตรวจวัดน้ำผิวดินเป็นประจำทุกเดือน โดยวัดค่าออกซิเจนในน้ำ (ค่า DO) ค่าความเป็นกรด – ด่าง (ค่า PH) ค่าวัดความเน่าเสียจากน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือจากเศษใบไม้ (ค่า BOD) ซึ่งจากการตรวจเป็นประจำทุกเดือน พบว่าไม่เคยมีค่าเกินมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้กับระบบน้ำภายในมหาวิทยาลัยเนื่องจากในอดีตมีท่อประปาแตกรั่วบริเวณทางเข้าอาคารวัคซีน ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำประปาปริมาณมาก และทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำประปาเข้าสู่ท่อเมนรับน้ำประปาเพื่อจ่ายให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ จึงได้มีโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้เป็นระบบวงแหวน (Ring Loop System) โดยวางท่อจ่ายน้ำประปาและบ่อวาล์วควบคุมการเปิด-ปิดน้ำประปาเพิ่มอีก 7 บ่อ รวมทั้งสิ้น 23 บ่อ และได้จัดทำโครงการวางท่อหลักที่ผลิตมาจากพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene (HDPE) เพื่อรับน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อทดแทนท่อจ่ายน้ำประปาเดิม และติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาดิจิตอลที่ทำให้สามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการใช้ปริมาณน้ำผ่านระบบออนไลน์ที่เที่ยงตรงได้ หากมีปริมาณน้ำที่ใช้ผิดปกติระบบจะสามารถแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารการใช้น้ำอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Highlights
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  พื้นที่ชุ่มน้ำ
  พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นระบบนิเวศที่สำคัญอันเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนมากกว่าระบบนิเวศอื่น ๆ
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  Land Use Development
  The development concepts according to the Landscape Master Plan 2008 will establish Mahidol University to the university of dreams, there are a conducive learning environment, physical characteristics that respond harmoniously to social and environmental conditions. The university are like a second home and the spiritual center of all Mahidol people. Physical, social and environmental components are an important element to create “A Promise Place to Live and Learn Together with Nature”
 • thumb
  06 05
  11 มี.ค. 2565
  WATER EFFICIENT APPLIANCES
  Mahidol University has announced the eco-university for sustainable development policy to encourage people in the university participate to reduce water consumption and encourage sustainable water management according to Sustainable Development Goals, Clean Water and Sanitation (SDG6). Therefore, all faculties within the university have to maintain the existing appliances to be effective, choose high efficiency appliances and focus on saving water as well as measures to save water.
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นโดยเน้นที่ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
  โครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม” โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  MAHIDOL ENGAGEMENT
  มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่โดยรอบ ด้วยการการทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership)
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  NATURAL DISASTERS MANAGEMENT
  วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และหลักปฏิบัติที่ดีของไทยในสาขาการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน