Life Below Water

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน และได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อผลิตอาร์เอ็นเอสายคู่ในการใช้ควบคุมโรคกุ้งอย่างยั่งยืน ซึ่งไวรัสเป็นต้นเหตุสำคัญของโรคกุ้งที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน่วยวิจัยจึงต้องร่วมมือกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผลิตอาร์เอ็นเอสายในคลอโรพลาสต์ของจุลสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii เพื่อช่วยควบคุมโรคกุ้งไม่ให้ระบาดและจากการนำเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ช่วยลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ให้สูญเสียประชากรจากไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางมหาวิทยาลัยยังมีโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่บึงบอระเพ็ดที่เกิดจากการกักเก็บน้ำเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะสำหรับการอนุรักษ์สัตว์น้ำและโครงการต้นแบบการอยู่ร่วมกันของคนและจระเข้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นิเวศวัฒนธรรมแหล่งใหม่ และภายในมหาวิทยาลัยที่ปกคลุมไปด้วยพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำและป่าไม้กว่าร้อยละ 36.4 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยคูคลองรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการอนุรักษ์เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชน้ำกว่า 54 สายพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในทุกปีการศึกษาของ Mahidol University International College (MUIC) ร่วมกับ European Union (EU) ร่วมมือกันในการทำความสะอาดคูคลองเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของคูคลอง และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดที่เกาะสากเป็นกิจกรรมที่มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเล และมีอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ร่วมทำงานกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กร และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธกิจของ International Union of conservation or Nature and Natural Resources (IUCN) เพื่อร่วมปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล จากการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเล ด้วยการใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้ดีขึ้น พร้อมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอย่างยั่งยืน

Highlights
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  พื้นที่ชุ่มน้ำ
  พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นระบบนิเวศที่สำคัญอันเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนมากกว่าระบบนิเวศอื่น ๆ
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  Land Use Development
  The development concepts according to the Landscape Master Plan 2008 will establish Mahidol University to the university of dreams, there are a conducive learning environment, physical characteristics that respond harmoniously to social and environmental conditions. The university are like a second home and the spiritual center of all Mahidol people. Physical, social and environmental components are an important element to create “A Promise Place to Live and Learn Together with Nature”
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  ร่วมปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล
  IUCN เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเชียเราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายจากภาคต่าง ๆ เพื่อส่งมอบโครงการระดับโลกขององค์กรในโครงการริเริ่มที่ชี้นำโดยวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมของสหภาพโครงการของ IUCN
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  MAHIDOL ECO TOWN
  ในฐานะสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินโครงการไปสู่ชุมชน เนื่องจากความสำเร็จของการพัฒนากลยุทธ์โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งโครงการขึ้นที่โรงเรียน 6 แห่ง ในจังกวัดนครปฐม เ
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  THINK CYCLE BANK
  Think Cycle Bank” เป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และโรงเรียนในจังหวัดระยอง ในปี 2561 เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
  โครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม” โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  โครงการรากแก้ว
  มูลนิธิรากแก้วได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมเรื่องการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  NATURAL DISASTERS MANAGEMENT
  วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และหลักปฏิบัติที่ดีของไทยในสาขาการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน