Affordable and Clean Energy

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยการใช้รถรางไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหมุนเวียนภายในวิทยาเขตศาลายา จำนวน 16 คัน แบ่งออกเป็น 4 สายโดยมี MU Tram แอปพลิเคชันเพื่อใช้ดูตารางเวลารถ ซึ่งจะออกในทุก ๆ 10 นาที ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการจักก้าเซ็นเตอร์ที่สนับสนุน การขี่จักรยานเพื่อลดมลพิษ และลดพื้นที่จราจรโดยการเพิ่มพื้นที่ ทางเท้า และจักรยานเพิ่มมากขึ้น โดยมีจักรยานให้บริการ กว่า 7,000 คัน ซึ่งมีนักศึกษา และบุคลากร ใช้งานในช่วงเวลาการเปลี่ยนสถานที่เรียนหรือส่วนงานต่าง ๆ และใช้ ในการออกกำลังกายในช่วงเย็น และยังมีอาคารประหยัดพลังงาน ได้แก่ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ที่ได้รับรองรางวัล Thailand Energy Awards และรางวัล ASEAN Energy Awards ประเภท Tropical Building และ อาคารอทิตยาทร ในประเภท Conservation in Building Control เป็นการออกแบบที่ลดการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนโดยรอบสามารถเข้าถึงพลังงานและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น รวมทั้งการติดตั้ง Solar Rooftop ในวิทยาเขตศาลายา พญาไท และกาญจนบุรี จำนวน 10 แห่ง ซึ่งผลิตพลังงานไฟฟ้าไปแล้วกว่า 142.62 กิโลวัตต์ ในอนาคตจะมีการติดตั้งเพิ่มอีก 32 กิโลวัตต์ให้ครอบคลุมทั้งวิทยาเขตศาลายา เพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ที่ช่วยลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย และมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วที่วิทยาเขตศาลายา ซึ่งจะได้น้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 80% ของน้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ประมาณ 21,829.39 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ต่อปี ซึ่งสามารถใช้กับรถขนของภายในมหาวิทยาลัยได้ จึงช่วยลดต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงได้ดี ส่งผลให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการจัดการน้ำมันใช้แล้วอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในมหาวิทยาลัย เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Highlights
 • thumb
  07 12 13
  11 มี.ค. 2565
  ไบโอดีเซล
  โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2560 เหตุผลของการสร้างสถานีน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เพราะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของหาวิทยาลัยที่มีศูนย์อาหารกลางที่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้มากกว่าหนึ่งพันคน ทำให้ศูนย์อาหารแห่งนี้เกิดน้ำมันใช้แล้วจากการทอดซ้ำเป็นจำนวนมาก
 • thumb
  07 12 13
  11 มี.ค. 2565
  MU LIGHT OUT
  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มาร่วมพิธีเปิดโครงการ MU Light Out ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีมาตรการให้ปิดไฟในจุดที่ไม่จำเป็นหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 12.00-13.00 น. ในวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
 • thumb
  07 09 11
  11 มี.ค. 2565
  ENERGY AWARDS BUILDING
  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีตึกที่ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  SOLAR ENERGY
  Solar energy has the least negative impact on the environment compared to any other energy source. It does not produce greenhouse gases. Solar cells harness from sunlight and transform into usable electricity. To promote efficient and sustainable use of renewable energy.
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  วิถีจักรยาน
  มหาวิทยาลัยต้องการที่จะลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ และส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้ปั่นจักรยานภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น จึงได้จัดสภาพแวดล้อมที่จูงใจและสะดวกต่อการขี่จักรยานให้เพิ่มมากขึ้น
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  จักก้าเซ็นเตอร์
  มหาวิทยาลัยมหิดลมีจักรยานสาธารณะของมหาวิทยาลัยเตรียมไว้บริการแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกคนเรียกว่า “White JAKKA” โดยชาวมหิดลสามารถใช้จักรยานสีขาวได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ยานพาหนะที่ไม่ก่อมลพิษภายในมหาวิทยาลัย โดยในปี 2554 ได้ก่อตั้ง “จักก้าเซ็นเตอร์” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการยืม/คืนจักรยาน รวมทั้งบริการซ่อมจักรยาน
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
  โครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม” โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  โครงการรากแก้ว
  มูลนิธิรากแก้วได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมเรื่องการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์