การขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพฯ

detail

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับภาคีความร่วมมือของหน่วยงาน/องค์กร ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัย ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพฯ

เป้าประสงค์

 • สร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับภาคีความร่วมมือของหน่วยงาน/องค์กร ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัย ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • แนวทางการค้นหา คัดกรอง และช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนและด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบบริการของรัฐที่จัดเตรียมไว้
 • แนวทาง-หลักสูตรการอบรมครู/อาสาสมัครดูแลเด็ก และถ่ายทอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเครื่องมือที่พัฒนาครู/อาสาสมัครดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเตรียมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา
 • เครือข่ายความร่วมมือของภาคี ทั้งภาคปฏิบัติการและภาคนโยบาย ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบ
 • ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับขยายผลการพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับภาคีความร่วมมือของหน่วยงาน/องค์กร ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • พัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัย ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • พัฒนาแนวทางการค้นหา คัดกรอง และช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนและด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบบริการของรัฐที่จัดเตรียมไว้
 • พัฒนาแนวทาง-หลักสูตรการอบรมครู/อาสาสมัครดูแลเด็ก และถ่ายทอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเครื่องมือที่พัฒนาครู/อาสาสมัครดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเตรียมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของภาคี ทั้งภาคปฏิบัติการและภาคนโยบาย ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบ
 • จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับขยายผลการพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต/ผลลัพธ์

 • กลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 คน และเด็กปฐมวัยนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ได้รับความช่วยเหลือให้สามารถเข้ารับบริการยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หรือ โรงเรียนอนุบาล ได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ อย่างน้อย 250 ศูนย์
 • สถานการณ์และบทวิเคราะห์เพื่อการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ เด็กปฐมวัยนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
 • แนวทางและ/หรือคู่มือการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ เด็กปฐมวัยนอกระบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • แนวทางการทำงานร่วมกับชุมชน และครอบครัวผู้ดูแลเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ เด็กปฐมวัยนอกระบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • แนวทางการขยายผลการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ เด็กปฐมวัยนอกระบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ เด็กปฐมวัยนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ดำเนินการ

 1. เอกสาร วารสาร สื่อต่างๆที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 22 กันยายน 2563 และพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
  กลุ่มและจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม: ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานครจำนวน 292 ศูนย์ มีผู้สนใจเข้าเรียน ทั้งหมด 1,631 คน
  ผลที่เกิดขึ้น:
  1. งานเปิด “โครงการการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพมหานคร” วันที่ 22 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 292 ศูนย์
  2. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต 10 บทเรียน
 2. ข้อมูลกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยนอกระบบ กรุงเทพฯ ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
  ระยะเวลาดำเนินการ: กันยายน – ธันวาคม 2563
  กลุ่มและจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม: จำนวนเด็ก : 19,189 คน, คัดกรองแล้ว : 8,092 คน, ยังไม่คัดกรอง : 6,105 คน, แจ้งสาเหตุไม่คัดกรอง : 4,940 คน
  ผลที่เกิดขึ้น:
  1. ประชุมแนะนำโครงการและการใช้งานระบบคัดกรองเด็ก รอบ 1 และ รอบ 2 ดำเนินการคัดกรองเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรุงเทพมหานคร
  2. ใช้แบบคัดกรองเด็กปฐมวัยที่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กสศ 01) ดำเนินการคัดกรองในระบบดูแลเด็กปฐมวัย
  3. รอผลการคัดกรองเด็กที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ
 3. ผลการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของชุมชน กรุงเทพฯ
  ระยะเวลาดำเนินการ: พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
  กลุ่มและจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 270 ศูนย์
  2. คุณครูเข้าเรียน หลักสูตรการพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต จำนวน 667 คน
  ผลที่เกิดขึ้น: คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 270 ศูนย์ เข้าเรียนในหลักสูตรการพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายใน จำนวน 667 คน เพื่อเรียนรู้การจัดการดูแลเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง อยู่ในภาวะยากจน มีภาวะวิกฤตครอบครัว มีแนวโน้มความไม่ยั่งยืนในการใช้บริการระบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็กที่อยู่นอกระบบการพัฒนา ได้อย่างเหมาะสม
 4. (ร่าง) แนวทางและ/หรือคู่มือการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ เด็กปฐมวัยนอกระบบ กรุงเทพฯ
  ระยะเวลาดำเนินการ: พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
  กลุ่มและจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม: หลักสูตรการเรียนรู้จำนวน 1 หลักสูตร 10 บทเรียน
  ผลที่เกิดขึ้น:
  1. ฝึกอบรมคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการทำงาน การเยี่ยมครอบครัว และการวางแผนการพัฒนาช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
  2. หลักสูตรการเรียนรู้ในการดูแลเด็ก หลักสูตรการพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต 10 บทเรียน
 5. (ร่าง) แนวทางการทำงานร่วมกับชุมชนและครอบครัวผู้ดูแลเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยนอกระบบ กรุงเทพฯ
  ระยะเวลาดำเนินการ: ธันวาคม 2563
  กลุ่มและจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม: ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 59 ศูนย์
  ผลที่เกิดขึ้น:
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 59 ศูนย์ ที่คัดกรองเด็กเกิน 80 % เข้าเรียนหลักสูตรการพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต
  2. หลังจากเข้าเรียนแล้ว คุณครูเขียนแผนกิจกรรมในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มเสี่ยงสูงและวางแผนการช่วยเหลือเด็กรายบุคล
Partners/Stakeholders

CSIP

กสศ.

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
-