การบริการสุขภาพสู่ชุมชน

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการบริการกับประชาชนในกลุ่มติดเตียง กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดสังคม รอบมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกเดือน ในชุมชนหมู่บ้านสหพร ชุมชนคลองโยง และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ในปี 2561 ได้ขยายการให้บริการเพิ่มเติมไปยังชุมชนนราภิรมย์ โดยมีประเภทการให้บริการ ได้แก่

     1) การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

     2) การรักษาผู้ป่วยที่มี อาการปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ และปวดเข่า เป็นต้น

     3) การฟื้นฟูสมรรถภาพ

โดยการดูแลที่บ้านให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยตัดขา และผู้ป่วยภายหลังรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก เป็นต้น โดยมีการให้บริการทั้ง 4 ชุมชนดังกล่าว จำนวน 184 ครั้ง  และยังมีการอบรมความรู้สู่ประชาชนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลตัวเองเบื้องต้นทางด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยจัดการอบรมทั้งสิ้น 10 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 296 คน

  
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-