ปุ๋ยหมักอินทรีย์

detail

การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เกิดขึ้นตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อปี 2552 เพื่อการขยะใบไม้ กิ่งไม้  นำกลับมาทำประโยชน์อีกครั้ง โดยทำปุ๋ยหมักไว้สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัย

ปุ๋ยหมักอินทรีย์
 
โครงการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เกิดขึ้นตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำขยะจากเศษพืชภายในมหาวิทยาลัยมหิดล บนพื้นที่กว่า 1,240 ไร่ มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนการเผาทำลาย โดยนำผลิตเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้เวลาการหมักเพียง 1 เดือนก็จะทำให้ได้ปุ๋ยคุณภาพดีตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร และนำมาใช้ในการบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ หรือจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ในราคา ปุ๋ยผงไม่บรรจุ กิโลกรัมละ 6 บาท , บรรจุถุงเล็ก น้ำหนัก 4 กิโลกรัม ราคาถุงละ 25 บาท , และบรรจุถุงใหญ่ น้ำหนัก 10 กิโลกรัม ราคาถุงละ 60 บาท
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินการร่วม
-