การบำบัดน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

detail

เพื่อลดความเป็นพิษของน้ำที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งมาให้มีคุณภาพ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ และควบคุมสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการทดลองสู่สิ่งแวดล้อม

การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งทะเลจำเป็นต้องใช้น้ำเค็มและมีการใช้เชื้อโรคในการทดลองเพื่อเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการทดลองสู่สิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มวิจัยจึงได้ดำเนินการบำบัดน้ำเพื่อลดความเป็นพิษของน้ำ และนำกลับมาใช้ซ้ำ ไม่มีการปล่อยน้ำเค็มออกสู่แหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัย-ชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อลดความเป็นพิษของน้ำที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งมาให้มีคุณภาพ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 
  • เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดรคจากการทดลองสู่สิ่งแวดล้อม
  •  

การดำเนิการ : ทำการบำบัดลดความเป็นพิษของน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยขั้นตอนดังนี้

  1. ตกตะกอนขนาดใหญ่ เช่นเศษอาหารและของเสียจากกุ้ง หลังเสร็จสิ้นการเลี้ยงหรือการทดลองแล้ว
  2. ลดปริมาณไนโตรท์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับการเลี้ยงกุ้ง โดยใช้แบคทีเรียที่อาศัยบนเปลือกหอยนางรม
  3. แยกส่งนโปรตีนหรือไขมันออกโดยผ่านเครื่อง skimmer
  4. ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
  5. ตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยชุดตรวจ และปรับให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการนำไปเลี้ยงกุ้งต่อไป
Partners/Stakeholders

อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยวิจัยที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้ง 

ผู้ดำเนินการหลัก
ดร.พงโสภี อัตศาสตร์
ส่วนงานหลัก