Case Study

ผลการค้นหาทั้งหมด 75 รายการ
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  MUMT Quality
  โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย : การตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภัย จากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง” โดยได้ดำเนินการวางแผนดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  แปลงผักปลอดสารพิษ
  แปลงผักปลอดสารพิษเกิดขึ้น ตั้งแต่ ปี 2551 ด้วยแนวคิดที่อยากให้มีแปลงผักที่ไม่ใช้สารเคมี ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา คนในชุมชนได้กินผักที่มีความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้โดยคัดเลือกเกษตรกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดสารพิษ ให้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ 4 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมในการปลูกผักปลอดสารพิษ
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  NATURAL DISASTERS MANAGEMENT
  วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และหลักปฏิบัติที่ดีของไทยในสาขาการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จำนวนทั้งหมด 75 รายการ