Climate Change

มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่มนุษย์ และส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับชุมชนภายนอกเพื่อรับ มือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในส่วนของคณะ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 13 การปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (SDG13: Climate Action)

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย อาทิ

อาสาเก็บขยะในงาน ธ สถิตในใจมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังของแผ่นดิน

กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ

กิจกรรมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เช่น กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่นอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้อยู่กับพวกเราไปนาน ๆ

เช่น โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ และ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 21

ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เคยปลูกและปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง