Health

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนการมีสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยได้มีหน่วยบริการด้านสุขภาพ ดังนี้

หน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์สูง คือ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพร่างกายเฉพาะทางต่าง ๆ

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดดำเนินการดังนี้

(1) ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการโครงการกำหนด หรือตามการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยให้การรักษาตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน และใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติก (เป็นครั้งคราว) แก่นักเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่

(2) รับผู้ที่มีความผิดปกติปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าหลังการผ่าตัด หรือผู้ป่วยที่มีโรคในช่องปากที่ซับซ้อนเกินความสามารถของสถานพยาบาลในท้องถิ่นที่รักษาได้ เข้ารักษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะฯ จะรับผิดชอบในเรื่องการผ่าตัด การจัดฟัน และอวัยวะเทียมที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับทันตกรรมป้องกัน โดยให้คำแนะนำด้านทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ

(4) จัดทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคในช่องปาก และหามาตรการที่เหมาะสมในการรักษาป้องกัน

โดยจัดศึกษาปัจจัยทางนิเวศวิทยา พฤติกรรม และโภชนาการในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ

นอกจาก งานออกหน่วยทันตกรรม แล้ว ศูนย์ทันตกรรมได้ดำเนินโครงการฯอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ งานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ที่ต้องเกิดการปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ ไปยังบุคลากรภายในและคนในสังคม จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" ขึ้น ภายใต้การดำเนินงาน ของงานกิจกรรมเพื่อสังคม โดยกิจกรรมอาสาสมัครประกอบด้วย