insurance

ประกันอุบัติเหตุ

• เบี้ยเริ่มต้นเฉลี่ย 5 บาท/วัน

• ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

• ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล


*ลูกค้าโปรดศึกษา และทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ และเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง